HERO_SOCIETY-Manja Klimke

Manja Klim­ke
Projekt­ma­nage­ment

manja.klimke@hero-society.org
Tel.: 0341 249 274 10

Hero Socie­ty
Enter­pri­se GmbH

Härtel­stra­ße 4
04107 Leip­zig