Base Leipzig

HERO SOCIETY

Härtelstraße 4

04107 Leipzig (Germany)

BASE

+49 (0)341 24927410

leipzig@hero-society.org

Representative Hamburg

HERO SOCIETY

Poststraße 14-16

20354 Hamburg (Germany)

c/o FRECH & WUEST

+49 (0) 40 999 987 946

hamburg@hero-society.org